Mon. - Fri. 8.00am to 7.30pm | Sat. - Sun. 9.00am to 6.00pm

Trail Databases

  • ฐานข้อมูลวารสารสิงพิมพ์ต่อเนื่องสหสาขาวิชา
  • ที่มีจำนวนวารสารประมาณ 5,700 รายการ / 57 ล้านบทความ (ณ ปัจจุบัน)
  • เข้าใช้ได้ในรูปแบบไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้
  • ทำ Highlights เนื้อหา หรือการเพิ่มบันทึก (Notes)
  • ส่งเนื้อหาไปยัง Google Drive หรือ Microsoft OneDrive
  • แปลภาษา, อ่านออกเสียงให้ฟัง, ดาวน์โหลดไฟล์เสียง ได้
  • รวมถึงการแปลภาษาเนื้อหาเป็นภาษาไทย ได้
  • เนื้อหาภายในมีการอัพเดตทุกวัน
ทดลองใช้งาน : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 Go to online database