บริการหนังสือสำรอง
บริการหนังสือสำรอง เป็นบริการสำหรับอาจารย์/ผู้สอนที่ต้องการสำรองหนังสืออ่านประกอบรายวิชาที่สอน ซึ่งกำหนดให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่สอนได้ใช้เป็นพิเศษ อาจารย์/ผู้สอนสามารถแจ้งความประสงค์ให้ห้องสมุดจัดเก็บหนังสือได้ โดยติดต่อขอใช้บริการหนังสือสำรองได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1

เงื่อนไขการใช้บริการ

หนังสือสำรองนิสิตยืมได้ครั้งละ 1 เล่ม เล่มละไม่เกิน 24 ชั่วโมง