Mon. - Fri. 8.00am to 6.00pm | Sat. - Sun. 9.00am to 6.00pm

บริการขอเลข ISBN และ CIP
ผู้มีสิทธิ์ขอรับบริการ
 • อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างในสังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ

หลักเกณฑ์การขอเลข ISBN
 1. หนังสือที่ยังไม่เคยพิมพ์
 2. ขอเลขใหม่เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อจัดพิมพ์ครั้งใหม่ (edition) กรณีพิมพ์ซ้ำ เพิ่มเติม (reprint) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูล ไม่ต้องขอ
 3. หนังสือชื่อเดียวกันแต่ต่างรูปแบบ เช่น ปกแข็ง ปกอ่อน
 4. หนังสือหลายเล่มต่อกัน (Multi volume)

กรณีให้สำนักหอสมุดเป็นผู้ดำเนินการขอ ISBN หรือ CIP ให้
 • ให้ผู้ขอติดต่อที่เคาร์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุด
  หรือ 0-7431-7600 ต่อ 5555,     khwanchanok@tsu.ac.th

กรณีติดต่อขอเลข ISBN และ CIP ด้วยตนเองผ่านออนไลน์
 • ผู้ขอกรอกรายละเอียดสิ่งพิมพ์ที่ต้องการขอให้ครบถ้วนผ่าน ระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
  • สมัครสมาชิก และ Login เข้าสู่ระบบ
  • กรอกข้อมูล ลงในแบบฟอร์มการขอ ISBN/CIP
  • ตรวจสอบ
  • ส่งแนบไฟล์
  • บันทึกและพิมพ์คำร้อง

  หากมีข้อขัดข้องในการใช้บริการสามารถติดต่อ 0-2280-9845 กลุ่มงานวิเคราะห์เนื้อหาและจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 0-2280-9846 โทรสาร : 0-2280-9858
  isbn@nlt.go.th หรือ issn@nlt.go.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
       0-7431-7600 ต่อ 5555
       khwanchanok@tsu.ac.th
       Library TSU
       Line ID: tsu_library_sk