Mon. - Fri. 8.00am to 6.00pm | Sat. - Sun. 9.00am to 6.00pm

ข้อมูลและสถิติการใช้บริการสำนักหอสมุด
รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ปีการศึกษา 2563
ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
 
รายงานสรุป แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2563
วิทยาเขตพัทลุง
วิทยาเขตสงขลา
 
แผนการจัดซื้อ และรายงานการจัดซื้อ
ปีงบประมาณ 2563
วิทยาเขตพัทลุง วิทยาเขตสงขลา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง (เงินรายได้)
แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง (เงินแผ่นดิน)