ข้อมูลการติดต่อ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง