Mon. - Fri. 8.00am to 6.00pm | Sat. - Sun. 9.00am to 6.00pm

กรณีทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย
กรณีแจ้งหาย ค่าปรับหนังสือหายให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันครบกำหนดส่ง ไม่อนุโลมให้แจ้งหายไว้ก่อนเพื่อหยุดค่าปรับ สามารถดำเนินการได้ 2 วิธีคือ
 1. ชำระเป็นเงินเพื่อให้สำนักหอสมุดนำไปจัดซื้อทดแทน ชดใช้ดังนี้
  • คิดค่าเสียหายเป็นเงิน 1 เท่าของราคาทรัพยากรสารสนเทศ
  • คิดค่าดำเนินการ รายการละ 50 บาท
  • ชำระราคาค่าปรับที่เกินกำหนด (ถ้ามี)
 2. การซื้อทดแทน ชดใช้ดังนี้
  • ต้องจัดซื้อทดแทนในชื่อเดียวกัน ผู้แต่งเดียวกัน ที่มีปีพิมพ์ไม่ต่ำกว่าทรัพยากรที่สูญหายเท่านั้น
  • คิดค่าดำเนินการ รายการละ 50 บาท
  • ชำระราคาค่าปรับที่เกินกำหนด (ถ้ามี)