Mon. - Fri. 8.00am to 7.30pm | Sat. - Sun. 9.00am to 6.00pm

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) และแหล่งบริการสารสนเทศที่มีคุณภาพในระดับภาคใต้ เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยทักษิณ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University)

พันธกิจ
  1. แสวงหา พัฒนาระบบการจัดเก็บและการเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
  2. พัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเน้นผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบันฑิตและมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) และการเป็น e-University ในอนาคต
  3. ให้การศึกษากับผู้ใช้บริการ (User Education) ให้มีทักษะสารสนเทศและทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Directed Learning) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ให้แก่นิสิต
  4. พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักและพัฒนาสำนักหอสมุดสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และทำให้องค์กรมีความยั่งยืน

ค่านิยม
องค์กรคุณธรรม เลิศล้ำบริการ มุ่งงานสัมฤทธิ์ ร่วมจิตพัฒนา