Mon. - Fri. 8.00am to 6.00pm | Sat. - Sun. 9.00am to 6.00pm

บริการจองหนังสือ/สิ่งพิมพ์
เป็นบริการสำหรับสมาชิกห้องสมุดของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสมาชิกห้องสมุดจะใช้บริการจองหนังสือ (Holds) ได้ก็ต่อเมื่อหนังสือ/สิ่งพิมพ์ มีผู้อื่นยืมออกไป โดยสามารถทำรายการจองได้ด้วยตนเองผ่าน   ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (WEB OPAC)      

เมื่อห้องสมุดได้รับตัวเล่มหนังสือคืนแล้ว จะเก็บตัวเล่มไว้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 และให้มารับหนังสือที่จองภายใน 2 วัน นับจากวันที่แจ้ง หากเกินจากนี้หนังสือจะถูกส่งขึ้นชั้นตามปกติ


วิธีจองผ่านหน้าจอการสืบค้น WEB OPAC