Mon. - Fri. 8.00am to 6.00pm | Sat. - Sun. 9.00am to 6.00pm

บริการยืมและจัดส่งถึงที่

 

วิทยาเขตสงขลา (บริการ Pick Pack Post)

รับหนังสือด้วยตนเอง

แจ้งก่อน 12.00 น.
 รับหนังสือ เวลา 14.00 – 15.00 น.
แจ้งหลัง 12.00 น.
 รับหนังสือ เวลา 14.00 – 15.00 น. (ในวันทำการถัดไป)

จัดส่งทางไปรษณีย์

 1. ค้นหาหนังสือที่ต้องการยืม ได้ที่ http://opac.tsu.ac.th

  ** หนังสือที่ยืมต้องอยู่ในสถานะ Available เท่านั้น **

 2. Login เข้าสู่ระบบ
 3. ส่งคำขอยืมผ่านปุ่ม Resource Delivery
 4. เมื่อให้ข้อมูลเรียบร้อย รอรับหนังสือที่บ้านได้เลย

  ** จัดส่งในวันทำการถัดไป **

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

วิทยาเขตสงขลา
  0-7431-7600 ต่อ 5106
 phakatip@tsu.ac.th
 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 Line ID : tsu_library_sk

วิทยาเขตพัทลุง ( BookMan Delivery)
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้จัดบริการยืม-คืนสำหรับอาจารย์ โดยอาจารย์แจ้งข้อมูลของหนังสือที่ต้องการยืมผ่านช่องทางอีเมล์, โทรศัพท์และไลน์ และสำนักหอสมุดจะจัดส่งหนังสือให้กับอาจารย์ถึงคณะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและสนับสนุนพันธกิจด้านวิชาการที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัย

การให้บริการ
 1. ค้นหาหนังสือที่ต้องการยืม และส่งคำขอ ได้ที่ http://opac.tsu.ac.th
 2. บริการส่งหนังสือที่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด
 3. ผู้ยืมจะต้องไม่มีหนังสือเกินกำหนดส่งและไม่ค้างชำระค่าปรับหนังสือเกินกำหนด
 4. ยื่นคำขอ ภายในเวลา 10.00 น. และนำจัดส่งในเวลา 14.00 น. ของวันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 5. จำนวนหนังสือให้บริการเป็นไปตามสิทธิ์การยืมหนังสือ
 6. ผู้ใช้บริการที่รับเอกสารต้องลงนามในแบบฟอร์มการนำส่งด้วยลายมือชื่อที่ชัดเจน
 7. เวลาให้บริการจัดส่ง : วันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 1 รอบ คือ 14.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

วิทยาเขตพัทลุง
 0-7460-9600 ต่อ 1222
 psupiriya@tsu.ac.th
 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 Line ID : 0622433895