Mon. - Fri. 8.00am to 6.00pm | Sat. - Sun. 9.00am to 6.00pm

บริการยืมและจัดส่งถึงที่

 

วิทยาเขตสงขลา (บริการ Pick Pack Post)

รับหนังสือด้วยตนเอง

แจ้งก่อน 12.00 น.
 รับหนังสือ เวลา 14.00 – 15.00 น.
แจ้งหลัง 12.00 น.
 รับหนังสือ เวลา 14.00 – 15.00 น. (ในวันทำการถัดไป)

จัดส่งทางไปรษณีย์

 1. ค้นหาหนังสือที่ต้องการยืม ได้ที่ http://opac.tsu.ac.th

  ** หนังสือที่ยืมต้องอยู่ในสถานะ Available เท่านั้น **

 2. ส่งคำขอยืมผ่านแบบฟอร์ม (จัดส่งแบบลงทะเบียน)

  ** http://lib.tsu.ac.th/e-form.html **

 3. เมื่อให้ข้อมูลเรียบร้อย รอรับหนังสือที่บ้านได้เลย

  ** จัดส่งในวันทำการถัดไป **

ใช้บริการออนไลน์ได้ที่

อาจารย์และบุคลากร
 แบบฟอร์ม !! สำหรับอาจารย์และบุคลากร

นิสิต
 แบบฟอร์ม !! สำหรับนิสิต
วิทยาเขตพัทลุง ( BookMan Delivery)
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้จัดบริการยืม-คืนสำหรับอาจารย์ โดยอาจารย์แจ้งข้อมูลของหนังสือที่ต้องการยืมผ่านช่องทางอีเมล์, โทรศัพท์และไลน์ และสำนักหอสมุดจะจัดส่งหนังสือให้กับอาจารย์ถึงคณะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและสนับสนุนพันธกิจด้านวิชาการที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัย

การให้บริการ
 1. บริการส่งหนังสือที่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด
 2. ผู้ยืมจะต้องไม่มีหนังสือเกินกำหนดส่งและไม่ค้างชำระค่าปรับหนังสือเกินกำหนด
 3. ยื่นคำขอ ภายในเวลา 10.00 น. และนำจัดส่งในเวลา 14.00 น. ของวันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 4. จำนวนหนังสือให้บริการเป็นไปตามสิทธิ์การยืมหนังสือ
 5. ผู้ใช้บริการที่รับเอกสารต้องลงนามในแบบฟอร์มการนำส่งด้วยลายมือชื่อที่ชัดเจน
 6. เวลาให้บริการจัดส่ง : วันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 1 รอบ คือ 14.00 น.

ติดต่อขอรับบริการได้ที่ บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

วิทยาเขตพัทลุง
 0-7460-9600 ต่อ 1222
 psupiriya@tsu.ac.th
 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 Line@: @tsulib.pt

ใช้บริการออนไลน์ได้ที่
 TSULib BookMan Delivery