Mon. - Fri. 8.00am to 7.30pm | Sat. - Sun. 9.00am to 6.00pm

บริการยืมและรับคืนถึงที่
บริการยืมและรับคืนถึงที่ (TSULib BookMan Delivery)
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้จัดบริการยืม-คืนสำหรับอาจารย์ โดยอาจารย์แจ้งข้อมูลของหนังสือที่ต้องการยืมผ่านช่องทางอีเมล์, โทรศัพท์และไลน์ และสำนักหอสมุดจะจัดส่งหนังสือให้กับอาจารย์ถึงคณะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและสนับสนุนพันธกิจด้านวิชาการที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัย

การให้บริการ
  1. บริการส่งหนังสือที่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด
  2. ผู้ยืมจะต้องไม่มีหนังสือเกินกำหนดส่งและไม่ค้างชำระค่าปรับหนังสือเกินกำหนด
  3. ยื่นคำขอ ภายในเวลา 10.00 น. และนำจัดส่งในเวลา 14.00 น. ของวันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  4. จำนวนหนังสือให้บริการเป็นไปตามสิทธิ์การยืมหนังสือ
  5. ผู้ใช้บริการที่รับเอกสารต้องลงนามในแบบฟอร์มการนำส่งด้วยลายมือชื่อที่ชัดเจน
  6. เวลาให้บริการจัดส่ง : วันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 1 รอบ คือ 14.00 น.

ติดต่อขอรับบริการได้ที่ บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

วิทยาเขตพัทลุง
 0-7460-9600 ต่อ 1222
 psupiriya@tsu.ac.th
 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 Line@: @tsulib.pt

ใช้บริการออนไลน์ได้ที่
 TSULib BookMan Delivery