Mon. - Fri. 8.00am to 6.00pm | Sat. - Sun. 9.00am to 6.00pm

คำถามที่พบบ่อย

ช่วงเวลาเปิดให้บริการ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง    
ช่วงเปิดภาคเรียน
 จันทร์ – ศุกร์ : 8.00 – 18.00 น.
 เสาร์ - อาทิตย์ : 9.00 – 18.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

ช่วงปิดภาคเรียน
 จันทร์ – ศุกร์ : 8.00 – 17.00 น.
 เสาร์ - อาทิตย์ : ปิดบริการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
ช่วงเปิดภาคเรียน
 จันทร์ – ศุกร์ : 8.00 – 18.00 น.
 เสาร์ - อาทิตย์ : 9.00 – 18.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

ช่วงปิดภาคเรียน
 จันทร์ – ศุกร์ : 8.00 – 17.00 น.
 เสาร์ - อาทิตย์ : ปิดบริการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

ทำการติดตั้ง VPN บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการ Download บทความ/ Full text อื่นๆ จากฐานข้อมูล โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม VPN และคู่มือการติดตั้งได้ที่ http://www.lib.tsu.ac.th/vpn.html

สามารถเสนอซื้อหนังสือผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุด ที่ http://opac.tsu.ac.th/Member/Login.aspx

สมาชิกสามารถขอยืมระหว่างห้องสมุดสาขาได้ สามารถติดต่อรขอยืม ได้ที่เคาร์เตอร์บริการยืมคืน ชั้น 1

สำนักหอสมุดมีบริการตู้รับคืนหนังสือ (Book Return) ตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุด โดยผู้ใช้บริการสามารถนำหนังสือที่ต้องการคืน ส่งคืนได้ที่ตู้นี้
เจ้าหน้าที่จะนำหนังสือเข้าระบบทุกวัน

สามารถยืมต่อได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุด ที่ http://opac.tsu.ac.th/Member/Login.aspx
            โดยใส่
            Username: รหัสนิสิต@tsu.ac.th
            Password: รหัสนิสิต


20 รายการ / รายการละ 15 วัน

ประเภททรัพยากร จำนวนเล่ม / จำนวนวันที่ยืมได้
สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศ ทุกประเภทรวมกัน ได้ตามสิทธิ์
(ยกเว้นวารสารเย็บเล่ม)
20 รายการ / รายการละ 15 วัน

30 รายการ / รายการละ 15 วัน

ประเภททรัพยากร จำนวนเล่ม / จำนวนวันที่ยืมได้
สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศ ทุกประเภทรวมกัน ได้ตามสิทธิ์
(ยกเว้นวารสารเย็บเล่ม)
30 รายการ / รายการละ 15 วัน

สมาชิกห้องสมุดจะใช้บริการจองหนังสือ (Holds) ได้ก็ต่อเมื่อหนังสือ/สิ่งพิมพ์ มีผู้อื่นยืมออกไป โดยทำรายการจองได้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (WEB OPAC)

สมาชิกห้องสมุดสามารถทำรายการจองผ่าน ระบบจองห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม ทางเว็บไซต์สำนักหอสมุด
            โดยใส่
            Username: รหัสนิสิต@tsu.ac.th
            Password: รหัสนิสิต

นักเรียนระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า เข้าใช้ฟรี
            นักเรียนระดับมัธยมศึกษา/นิสิต/นักศึกษา คนละ 5 บาท/วัน
            บุคคลทั่วไป คนละ 10 บาท/วัน

หมายเหตุ
 1. นิสิตที่กำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นเครือข่าย PULINET เข้าใช้ฟรี สมาชิกในข่ายความร่วมมือ
 2. ต้องแสดงบัตรนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ก่อนเข้าใช้ห้องสมุด

สมารถติดต่อได้ที่ เคาร์เตอร์บริการยืมคืน ชั้น 1 โดยใช้หลักฐานดังนี้

อาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
นำบัตรประจำตัวอาจารย์/บุคลากร/นิสิต ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ติดต่อขอรับ รหัสผู้ใช้บริการ ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
อดีตผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครสมาชิก มีดังนี้
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • ค่าประกันของเสียหาย 1000 บาท
ศิษย์เก่า
หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครสมาชิก มีดังนี้
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • ค่าประกันของเสียหาย 1000 บาท
 • ค่าบำรุงห้องสมุดประจำปี 200 บาทต่อปี
บุคคลทั่วไป
หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครสมาชิก มีดังนี้
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ หรือบัตรประจำนักเรียน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ค่าประกันของเสียหาย 1000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
 • ค่าบำรุงห้องสมุดประจำปี 500 บาทต่อปี
* ในกรณีที่ต้องต่ออายุสมาชิก ต้องนำบัตรเก่ามาแสดง พร้อมทั้งชำระเงินค่าบำรุงหอสมุดปีปัจจุบัน ภายในระยะเวลา 90 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าพ้นสมาชิกภาพ

ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาร์เตอร์บริการยืมคืน โดยกรณีแจ้งหาย ค่าปรับหนังสือหายให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันครบกำหนดส่ง ไม่อนุโลมให้แจ้งหายไว้ก่อนเพื่อหยุดค่าปรับ สามารถดำเนินการได้ 2 วิธีคือ
 1. ชำระเป็นเงินเพื่อให้สำนักหอสมุดนำไปจัดซื้อทดแทน ชดใช้ดังนี้
  • คิดค่าเสียหายเป็นเงิน 1 เท่าของราคาทรัพยากรสารสนเทศ
  • คิดค่าดำเนินการ รายการละ 50 บาท
  • ชำระราคาค่าปรับที่เกินกำหนด (ถ้ามี)
 2. การซื้อทดแทน ชดใช้ดังนี้
  • ต้องจัดซื้อทดแทนในชื่อเดียวกัน ผู้แต่งเดียวกัน ที่มีปีพิมพ์ไม่ต่ำกว่าทรัพยากรที่สูญหายเท่านั้น
  • คิดค่าดำเนินการ รายการละ 50 บาท
  • ชำระราคาค่าปรับที่เกินกำหนด (ถ้ามี)

สามารถร้องขอบริการยืมระหว่างห้องสมุดได้ ผ่านเจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามฯ ชั้น 1