Mon. - Fri. 8.00am to 7.30pm | Sat. - Sun. 9.00am to 6.00pm

บริการสำหรับอาจารย์
สิทธิการยืม

อาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณสามารถยืมหนังสือและทรัพยากรอื่นๆ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ประเภททรัพยากร จำนวนเล่ม จำนวนวันที่ยืมได้
หนังสือทั่วไป/นวนิยาย/เรื่องสั้น 20 เล่ม เล่มละ 60 วัน
วิทยานิพนธ์ 3 เล่ม เล่มละ 7 วัน
วารสารล่วงเวลา 3 ฉบับ ฉบับละ 3 วัน
สื่อโสตทัศนวัสดุ 5 ชิ้น ชิ้นละ 7 วัน
หนังสืออ้างอิง 3 เล่ม เล่มละ 3 วัน

กรณีส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่ง ต้องชำระค่าปรับ 3 บาท/เล่ม/ชิ้น/วัน


บริการสำหรับอาจารย์