Mon. - Fri. 8.00am to 6.00pm | Sat. - Sun. 9.00am to 6.00pm

บริการสำหรับอาจารย์
สิทธิการยืม

อาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณสามารถยืมหนังสือและทรัพยากรอื่นๆ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ประเภททรัพยากร จำนวนเล่ม / จำนวนวันที่ยืมได้
สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศ ทุกประเภทรวมกัน ได้ตามสิทธิ์
(ยกเว้นวารสารเย็บเล่ม)
40 รายการ / รายการละ 60 วัน

กรณีส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่ง ต้องชำระค่าปรับ 3 บาท/เล่ม/ชิ้น/วัน


บริการสำหรับอาจารย์