Mon. - Fri. 8.00am to 6.00pm | Sat. - Sun. 9.00am to 6.00pm

บริการห้องมัลติมีเดีย
บริการห้องมัลติมีเดียหรือห้องฝึกภาษาจากภาพยนตร์ โดยคัดสรรวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาน่าสนใจ เหมาะสมทั้งจากไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการฝึกฝนทักษะการฟังภาษาที่มาพร้อมกับความบันเทิง มีจำนวน 4 ห้อง คือ ห้องมัลติมีเดีย 1 - ห้องมัลติมีเดีย 4 สามารถใช้บริการได้ที่งานบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ ชั้น 4 โดยมีระยะเวลาการใช้ห้อง 1.5 ชั่วโมง หรือ ภาพยนตร์ 1 เรื่อง / กลุ่ม / วัน
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการห้องมัลติมีเดีย โดยการจองใช้ห้องผ่านระบบจองห้องมัลติมีเดีย   คลิกจองห้อง !!