Mon. - Fri. 8.00am to 6.00pm | Sat. - Sun. 9.00am to 6.00pm

บริการสื่อเพื่อการศึกษา
บริการสื่อโสตทัศนวัสดุเพื่อการศึกษา ประเภทสื่อวิชาการทุกสาขาวิชา สื่อสารคดี และสื่อประเภทบันเทิง โดยคัดสรรวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาน่าสนใจ เหมาะสมทั้งจากไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการฝึกฝนทักษะการฟังภาษาที่มาพร้อมกับความบันเทิง ซึ่งประเภทของสื่อมัลติมีเดียที่มีบริการ เช่น CD-ROM DVD VCD บริการดูหนัง ฟังเพลง บริการห้องคาราโอเกะ บริการห้องศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่ม โดยสามารถใช้บริการได้ที่ งานบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ ชั้น 4