Mon. - Fri. 8.00am to 6.00pm | Sat. - Sun. 9.00am to 6.00pm

E-form
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E- form) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการขอรับบริการต่างๆ ดังนี้
 แบบฟอร์มบริการนำส่งเผยแพร่ผลงานวิชาการให้กับห้องสมุดอื่นๆ
 แบบฟอร์มขอใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism Checker Tools) : Copyleaks
 แบบฟอร์มบริการตรวจสอบคุณภาพวารสาร เพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่ (Library Services for Research Support)
 แบบฟอร์มบริการช่วยค้นหาบทความฉบับเต็ม (Find Fulltext Service)
 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก PULINET CARD สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
 แบบฟอร์มขอใช้บริการยืมหนังสือออนไลน์ Pick Pack Post (สำหรับนิสิต)
 แบบฟอร์มขอใช้บริการยืมหนังสือออนไลน์ Pick Pack Post (สำหรับอาจารย์และบุคลากร)
 ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
 ประเมินความผูกพันของผู้รับบริการ
 แบบฟอร์มบริการยืมและรับคืนถึงที่ (TSULib BookMan Delivery) เฉพาะวิทยาเขตพัทลุง
 แบบฟอร์มเสนอแนะทรัพยากรเพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด
 แบบฟอร์มลงทะเบียนจองใช้ห้อง เฉพาะวิทยาเขตพัทลุง