Mon. - Fri. 8.00am to 7.30pm | Sat. - Sun. 9.00am to 6.00pm

E-form
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E- form) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการขอรับบริการต่างๆ ดังนี้
 แบบฟอร์มขอใช้บริการยืมหนังสือออนไลน์ Pick Pack Post (สำหรับนิสิต)
 แบบฟอร์มขอใช้บริการยืมหนังสือออนไลน์ Pick Pack Post (สำหรับอาจารย์และบุคลากร)
 ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
 แบบฟอร์มบริการยืมและรับคืนถึงที่ (TSULib BookMan Delivery) เฉพาะวิทยาเขตพัทลุง
 แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมอาเซียน เฉพาะวิทยาเขตพัทลุง
 แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ICT 1 : แนะนำการใช้ห้องสมุด เฉพาะวิทยาเขตพัทลุง
 แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ICT 3 : แนะนำการสืบค้นขั้นสูง เพื่อการวิจัย/สัมมนา เฉพาะวิทยาเขตพัทลุง
 แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ICT 4 : แนะนำการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม เฉพาะวิทยาเขตพัทลุง
 แบบฟอร์มเสนอแนะทรัพยากรเพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด
 แบบฟอร์มลงทะเบียนจองใช้ห้อง เฉพาะวิทยาเขตพัทลุง