Mon. - Fri. 8.00am to 6.00pm | Sat. - Sun. 9.00am to 6.00pm

E-form
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E- form) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการขอรับบริการต่างๆ ดังนี้
 แบบฟอร์มขอใช้บริการโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน ITHENTICATE Plagiarism checker
 แบบฟอร์มบริการนำส่งเผยแพร่ผลงานวิชาการให้กับห้องสมุดอื่นๆ
 แบบฟอร์มบริการตรวจสอบคุณภาพวารสาร เพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่ (Library Services for Research Support)
 แบบฟอร์มบริการช่วยค้นหาบทความฉบับเต็ม (Find Fulltext Service)
 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก PULINET CARD สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
 ประเมินความผูกพันของผู้รับบริการ
 แบบฟอร์มเสนอแนะทรัพยากรเพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด
 แบบฟอร์มลงทะเบียนจองใช้ห้อง เฉพาะวิทยาเขตพัทลุง