Mon. - Fri. 8.00am to 6.00pm | Sat. - Sun. 9.00am to 6.00pm

บริการให้การศึกษา
หลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียนร่วมกับสำนักหอสมุด
หลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียนร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดกิจกรรม ICT กับการรู้สารสนเทศ (1) และ ICT กับการรู้สารสนเทศ (2) ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด


กิจกรรม ICT กับการรู้สารสนเทศ (1)
  • แนะนำการสืบค้นทรัพยากรฯ ของห้องสมุด และแนะนำการใช้บริการห้องสมุด
  • อบรมตามวันเวลาที่หลักสูตรพัฒนานอกชั้นเรียนกำหนด
  • ทำแบบทดสอบออนไลน์ตามวันที่กำหนด
เข้าเรียนรู้และทำแบบทดสอบออนไลน์ได้ที่    กิจกรรม ICT กับการรู้สารสนเทศ (1)


กิจกรรม ICT กับการรู้สารสนเทศ (2)
  • อบรมการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ นิสิตสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
  • ผ่านคลิปวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรม
  • พร้อมทำแบบทดสอบออนไลน์
  • ประเมินความพึงพอใจICT กับการรู้สารสนเทศ (2)
เข้าเรียนรู้และทำแบบทดสอบออนไลน์ได้ที่    กิจกรรม ICT กับการรู้สารสนเทศ (2)