Mon. - Fri. 8.00am to 7.30pm | Sat. - Sun. 9.00am to 6.00pm

Vision, Mission, Value
Vision
House of Access to Knowledge and Wisdom for Moving Glocalized Social Innovation University by 2026

Mission
  1. เป็นแหล่งการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ตามพันธกิจเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ TSU Glocalization
  2. พัฒนาห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) ที่สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล
  3. พัฒนาด้านกายภาพรองรับการแลกเปลียนเรียนรู้ และพฤติกรรมการแสวงหาความรู้ของนิสิต บุคลากร และผู้ใช้บริการอืนๆ
  4. สร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า

Value
องค์กรคุณธรรม เลิศล้ำบริการ มุ่งงานสัมฤทธิ์ ร่วมจิตพัฒนา