ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ดร. พงษ์พันธ์ พิณโท
(Dr. PONGPAN PINTO)
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5000 (สงขลา) และ 0-7460-9600 ต่อ 1200 (พัทลุง)
E-mail : ppongpan@tsu.ac.th

ปฏิทินการปฏิงาน ดร. พงษ์พันธ์ พิณโท
     
  หัวหน้าสำนักงานสำนักหอสมุด

นางอัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์
(Mrs. ATCHARAPHON GUAMSAP)
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานสำนักหอสมุด
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5111
E-mail : boombim_9999@hotmail.com, aguam@tsu.ac.th
  หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป

ชื่อ-สกุล : อัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์
(Mrs. ATCHARAPHON GUAMSAP)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5111
E-mail : boombim_9999@hotmail.com, aguam@tsu.ac.th
  นางธัญชนก อิงวิยะ
(Mrs. THANCHANOK INGVIYA)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5512
E-mail : kunkanoon1963@gmail.com, thanchanok@tsu.ac.th
     
  นางสาวสุภัทรา แก้วพลงาม
(Ms. SUPATTRA KAEWPONNGAM)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5511
E-mail : supattra@tsu.ac.th
     
  หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ

นางละอองดาว เหล่าแก้ว
(Mrs. LAONGDOW LAOKAEW)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5315
E-mail : la_ongdow@windowslive.com, laongdow@tsu.ac.th
 
  นางจิตติมา ดำชู
(Mrs. JITTIMA DAMCHOO)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5204
E-mail : jom2541@hotmail.com, djittima@tsu.ac.th
นางจิตติมา หนูช่วย
(Mrs. JITTIMA NUCHUAY)
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5411
E-mail : jitti_c@hotmail.com, jittima.n@tsu.ac.th
นายทศพร คงสุจริต
(Mr. TODSAPORN KONGSUJARIT)
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5412
E-mail : todsaporn@tsu.ac.th
       
 
  นางสาวทิตยา จันทร์สุข
(Ms. TITTAYA JUNSUK)
ตำแหน่ง : นักวิชาชีพ
โทรศัพท์ :0-7431-7600 ต่อ 5102
E-mail : juno199@hotmail.com, tittaya@tsu.ac.th
นายบุญฤทธิ์ คงลำพูน
(Mr. BOONYARIT KONGLAMPHOON)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5405
E-mail : tum6155@hotmail.com, boonyarit@tsu.ac.th
นางสาวพรรณทิพย์ ปานงาม
(Ms. PANTIP PARNNGARM)
ตำแหน่ง : นักวิชาชีพ (บรรณารักษ์)
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5313
E-mail : pparnngarm@hotmail.com, ppantip@tsu.ac.th
       
 
  นางศรินญา สังข์ศิริ
(Mrs. SARINYA SUNGSIRI)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5410
E-mail : sarin183@hotmail.com, sarinya@tsu.ac.th
นายสุริยา อภิวันทนากร
(Mr. SURIYA APIWANTANAKORN)
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5101
E-mail : apiwantanakorn@yahoo.com, suriyaapi@tsu.ac.th
นายอำนาจ บัวศรี
(Mr. AMNAT BOUSRI)
ตำแหน่ง : พนักงานซ่อมเอกสาร
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5202
E-mail : amnat@tsu.ac.th
       
     
  นางสาวอุมาภรณ์ ธนูศร
(Ms. AUMAPORN THANUSORN)
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5312
E-mail : au_172513@hotmail.com, aumaporn@tsu.ac.th
   
  หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการและส่งเสริมการรู้สารสนเทศ

นางกอบกุล สุวลักษณ์
(Mrs. KOBKUL SUWALAK)
ตำแหน่ง : นักวิชาชีพ (บรรณารักษ์)
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5104
E-mail : skobkul@gmail.com, kobkul@tsu.ac.th
 
  นางกัณฐ์ธนาศิลป์ ธนูศร
(Mrs. KANTANASIN THANUSORN)
ตำแหน่ง : นักวิชาการ
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5409
E-mail : zum_49@hotmail.com, kantanasill@tsu.ac.th
นางสาวขวัญชนก วิริยะกุลโอภาศ
(Ms. KHWANCHANOK WIRIYAKULOPAS)
ตำแหน่ง : นักวิชาชีพ (บรรณารักษ์)
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5201
E-mail : love.chula@hotmail.com, khwanchanok@tsu.ac.th
นางสาวผกาทิพย์ ชูชาติ
(Ms. PHAKATIP CHUCHAT)
ตำแหน่ง : นักวิชาชีพ (บรรณารักษ์)
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5106
E-mail : ninan_27@hotmail.com, phakatip@tsu.ac.th
       
 
  นางสาวคารีน่า แหอุ
(Ms. KAREENA HAE-U)
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5106
E-mail : Kareena.kana@gmail.com, kareena@tsu.ac.th
นางถวิล เปียคง
(Mrs. TAWIN PIAKONG)
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5106
E-mail : tawin@tsu.ac.th
นายนิการิยา นิแวอาบัส
(Mr. NIKARIYA NIWAEARBUS)
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5106
E-mail : Ruhanee0009@gmail.com, nikariya@tsu.ac.th
       
 
  นางสาวนิภารัตน์ จิรานุกรม
(Ms. NIPARAT JIRANUGROM)
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5106
E-mail : jniparat.naka@hotmail.com, niparat@tsu.ac.th
นางสาวเนตรนภา สมบัติ
(Ms. NEDNAPA SOMBAT)
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5106
E-mail : yawan_24@hotmail.com, nednapa@tsu.ac.th
นางเบญจวรรณ เทพยา
(Mrs. BENJAWAN TAPAYA)
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5106
E-mail : benjawan.t@tsu.ac.th
       
     
  นางสาวพิชามญชุ์ ทองซ้วน
(Ms. PICHAMON THONGSUAN)
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5106
E-mail : rutchanu_dew@hotmail.com, pichamon@tsu.ac.th