การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ / อาชัญญา รัตนอุบล.
  กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา : กรณีทัศนะต่อการศึกษาศตวรรษที่ 21 / วิโรจน์ สารรัตนะ.
  สำรวจติดเชื้อและระบุชนิดของพยาธิใบไม้ใน Genus Transversotrema ในปลาเกล็ดจากแหล่งน้ำกร่อยบางพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช / ปฏิณญา วรรณวาส.
  การเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี = Technology integrated learning / สุทธิดา จำรัส.
  การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล = School management in digital era / สุกัญญา แช่มช้อย.
  จิตวิทยาสำหรับครู / อัชรา เอิบสุขสิริ.