รวมพลังรัฐวิสากิจไทย = State enterprises the driving force / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.).
  กรอบการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทย = Thailand education data quality assessment framework : Thailand Ed - DQAF / ศึกษา รวบรวม จัดทำรายงาน และบรรณาธิการ รัชนี พึ่งพาณิชย์กุล, ภาณุพงศ์ พนมวัน, ศิระวัฒน์ จรรยาจิรวงศ์.
  แนวทางการเตรียมความพร้อมหญิงไทยในการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ = Means to prepare Thai women for migration overseas / [รายนามคณะทำงานวิจัย วิภาวี กฤษณะภูติ หัวหน้าโครงการ, ดารารัตน์ คำภูแสน, ภัทรพร วีระนาคินทร์].
  โฟโตนิกส์ / อมรินทร์ รัตนะวิศ.
  วัดพระรูป เมืองสุพรรณ : รวมข้อเขียนว่าด้วยเรื่องเล่า คน ข้าวของ จากพิพิธภัณฑ์วัดสู่แหล่งเรียนรู้ / บรรณาธิการ เทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์.
  พระพุทธศาสนากับสถาบันพระมหากษัตริย์ / พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต).