บทบาทและแนวทางการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 / เลิศพร อุดมพงษ์.
  การเสริมสร้างความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :กรณีศึกษาชุมชนในองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาทุ่ง เทศบาลตำบลปอภาร และเทศบาลตำบลโพนสูง จังหวัดร้อยเอ็ด / ถวิลวดี บุรีกุล ...[และคนอื่น ๆ].
  บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า : ท้องถิ่นกับภารกิจที่ท้าทายหลังวิกฤตโควิด-19 / ผู้จัดทำ วิลาวัณย์ หงษ์นคร ;วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า.
  ปัญหาการทำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการในการแสวงหาข้อเท็จจริงภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 :ศึกษาเปรียบเทียบการทำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการในประเทศสหรัฐอเมริกา / พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย.
  พิศพรรคการเมือง : หลากมุมมองหลายประเทศ / สถาบันพระปกเกล้า.
  ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 PULINET ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค / อรรจน์ บัณฑิตย์, บรรณาธิการ.