การเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนในงานสังคมสงเคราะห์ / กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง.
  การพัฒนาธุรกิจและการสะสมทุนในประเทศไทย = Business and capitalist development in Thailand / พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร.
  การศึกษาและการพัฒนาแบบองค์รวม / ธงชัย สมบูรณ์.
  พินิจดนตรีไทย / อัศนีย์ เปลี่ยนศรี.
  แก่นความเป็นครูมืออาชีพ = The essences of teacher profession / ธงชัย สมบูรณ์.
  นวัตกรรมเครื่องมือประเมินภาวะสุขภาพด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้สรีรวิทยาการออกกำลังกายของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ / เกษรา รักษ์พงษ์สิริ.