ประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพ

      แผนพัฒนาคุณภาพ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
           ปีการศึกษา 2557    ดูเอกสาร 
           ปีการศึกษา 2556    ดูเอกสาร 
           ปีการศึกษา 2555    ดูเอกสาร 
           ปีการศึกษา 2554    ดูเอกสาร 
      แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
           ปีการศึกษา 2557    ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2556    ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2555    ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2554    ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2553    ดูเอกสาร  
      รายงานการประเมินตนเอง
           ปีการศึกษา 2557      ดูเอกสาร 
           ปีการศึกษา 2556      ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2555      ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2554      ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2553      ดูเอกสาร  
           ปีงบประมาณ 2553    ดูเอกสาร
           ปีงบประมาณ 2552    ดูเอกสาร
           ปีงบประมาณ 2551    ดูเอกสาร
           ปีงบประมาณ 2550    ดูเอกสาร
           ปีงบประมาณ 2549    ดูเอกสาร
           ปีงบประมาณ 2547    ดูเอกสาร
           ปีงบประมาณ 2546    ดูเอกสาร
           ปีงบประมาณ 2545    ดูเอกสาร
 
 
  
  
   
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619