ฐานข้อมูล Oline Dictionary / Encyclopedia 

พจนานุกรม
      พจนานุกรมออนไลน์
      พจนานุกรมไทย อังกฤษ พุทธศาสนา
      พจนานุกรมศัพท์เทคโนโลยี
      พจนานุกรมพุทธศาสตร์
      พจนานุกรมหลายภาษา
      Dictionary Online For You
      Longman English Dictionary Online
      Llexitron Dictionary
      Merriam-Webster
สารานุกรม
      Encyclopedia Britanica Online
      สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
      สารานุกรมพืช
      สารานุกรมปลาน้ำจืด
พจนานุกรมกฎหมาย
      http://www.lawyerintl.com/law-dictionary/
      http://dictionary.law.com/
      http://www.legaldictionaries.org/
      http://dictionary.lp.findlaw.com/
      http://www.law-dictionary.org/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619

(or press ESC or click the overlay)