แนะนำสำนักหอสมุด
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

ปรัชญา
  แหล่งความรู้ สู่ปัญญา พัฒนาสังคม สร้างสมคุณธรรม เลิศล้ำบริการ
ปณิธาน
  สำนักหอสมุดมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศด้วยจิตสำนึกที่ดี และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
วิสัยทัศน์
  เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) และแหล่งบริการสารสนเทศที่มีคุณภาพในระดับภาคใต้ เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยทักษิณสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University)
พันธกิจ
 
  1. แสวงหา พัฒนาระบบการจัดเก็บและการเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
  2. พัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเน้นผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบันฑิตและมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) และการเป็น e-University ในอนาคต
  3. ให้การศึกษากับผู้ใช้บริการ (User Education) ให้มีทักษะสารสนเทศและทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Directed Learning) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ให้แก่นิสิต
  4. พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักและพัฒนาสำนักหอสมุดสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และทำให้องค์กรมีความยั่งยืน
ค่านิยม
  องค์กรคุณธรรม เลิศล้ำบริการ มุ่งงานสัมฤทธิ์ ร่วมจิตพัฒนา
 
  
  
   
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619