การใช้บริการ
วัน - เวลาให้บริการ (วิทยาเขตสงขลา)

 
ภาคเรียนปกติ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 - 20.30 น.
วันเสาร์ 09.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ 09.00 - 17.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
ภาคเรียนปกติ (ก่อนสอบ Midterm และ Final 2 สัปดาห์)
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 - 20.30 น.
วันเสาร์ 09.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ 09.00 - 17.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
ภาคเรียนฤดูร้อน
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 - 18.30 น.
วันเสาร์ 09.00 - 18.00 น.
วันอาทิตย์ 09.00 - 17.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
ปิดภาคเรียน
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ปิดบริการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
 
วัน - เวลาให้บริการ (วิทยาเขตพัทลุง)

 
ภาคเรียนปกติ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ 10.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ 10.00 - 17.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
ภาคเรียนปกติ (ก่อนสอบ Midterm และ Final 2 สัปดาห์)
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 - 21.00 น.
วันเสาร์ 10.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ 10.00 - 17.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
ภาคเรียนฤดูร้อน
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 10.00 - 18.00 น.
วันอาทิตย์ 10.00 - 18.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
ปิดภาคเรียน
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ปิดบริการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
 
  
  
   
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619