สถิติการใช้ฐานข้อมูล ThaiLIS

           ประจำปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ 1 พฤศจิกายน 2561)
           ประจำปีการศึกษา 2560
           ประจำปีการศึกษา 2559
           ประจำปีการศึกษา 2558
           ประจำปีการศึกษา 2557
 
สถิติการใช้ฐานข้อมูล EBSCO eBook

           ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 
           ประจำเดือนมิถุนายน 2560 
           ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 
           ประจำเดือนเมษายน 2560 
           ประจำเดือนมีนาคม 2560 
           ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
           ประจำเดือนมกราคม 2560 
           ประจำเดือนธันวาคม 2559 
           ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 
           ประจำเดือนตุลาคม 2559 
           ประจำเดือนกันยายน 2559 
           ประจำเดือนสิงหาคม 2559 
           ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 
           ประจำเดือนมิถุนายน 2559 
           ประจำเดือนเมษายน 2559 
           ประจำเดือนมีนาคม 2559 
           ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 
           ประจำเดือนมกราคม 2559 
           ประจำเดือนธันวาคม 2558 
           ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 
           ประจำเดือนตุลาคม 2558 
           ประจำเดือนกันยายน 2558 
           ประจำเดือนสิงหาคม 2558 
           ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 
           ประจำเดือนมิถุนายน 2558 
           ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 
           ประจำเดือนเมษายน 2558 
           ประจำเดือนมีนาคม 2558 
           ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 
           ประจำเดือนมกราคม 2558 
           ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 
           ประจำเดือนตุลาคม 2557 
           ประจำเดือนกันยายน 2557 
           ประจำเดือนสิงหาคม 2557 
           ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 
           ประจำเดือนมิถุนายน 2557 
           ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 
           ประจำเดือนเมษายน 2557 
           ประจำเดือนมีนาคม 2557 
           ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 
           ประจำเดือนมกราคม 2557 
           ประจำเดือนธันวาคม 2556 
           ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 
 
สถิติการใช้ทรัพยากรแยกตามประเภททรัพยากร (Collection)

     วิทยาเขตพัทลุง
           สถิติจำนวนการใช้บริการวารสารวิชาการ (ภายในสำนักหอสมุด) ประจำปีงบประมาณ 2561 (วิทยาเขตพัทลุง)  
           สถิติจำนวนการใช้บริการวารสารวิชาการ (ภายในสำนักหอสมุด) ประจำปีงบประมาณ 2560 (วิทยาเขตพัทลุง)  
           สถิติจำนวนการใช้บริการวารสารวิชาการ (ภายในสำนักหอสมุด) ประจำปีงบประมาณ 2559 (วิทยาเขตพัทลุง)  
           สถิติจำนวนการใช้บริการวารสารวิชาการ (ภายในสำนักหอสมุด) ประจำปีงบประมาณ 2558 (วิทยาเขตพัทลุง)  
           สถิติจำนวนการใช้บริการวารสารวิชาการ (ภายในสำนักหอสมุด) ประจำปีงบประมาณ 2557 (วิทยาเขตพัทลุง)  
           ประจำปีงบประมาณ 2562 (วิทยาเขตพัทลุง) (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 
           ประจำปีงบประมาณ 2561 (วิทยาเขตพัทลุง) (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) 
           ประจำปีงบประมาณ 2560 (วิทยาเขตพัทลุง) (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) 
           ประจำปีงบประมาณ 2559 (วิทยาเขตพัทลุง) (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) 
           ประจำปีงบประมาณ 2558 (วิทยาเขตพัทลุง) (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558) 
           ประจำปีงบประมาณ 2557 (วิทยาเขตพัทลุง) (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557) 
 
     วิทยาเขตสงขลา
           ประจำปีการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561 - กรกฎาคม 2562) 
           ประจำปีการศึกษา 2560 (สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561) 
           ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - กรกฎาคม 2560) 
           ประจำปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) 
           ประจำปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558) 
           ประจำปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557) 
           ประจำปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) 
           ประจำปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555)
           ประจำปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554)
           ประจำปีงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553)
           ประจำปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552)
 
สถิติการยืมทรัพยากร

           สถิติการยืมทรัพยากร (จำแนกตามคณะและประเภทผู้ใช้) (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ม.ค.56)
           ประจำปีการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561 - กรกฎาคม 2562) 
           ประจำปีการศึกษา 2560 (สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561) 
           ประจำปีการศึกษา 2559 (สิงหาคม 2559 - กรกฎาคม 2560) 
           ประจำปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) 
           ประจำปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558) 
           ประจำปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557) 
           ประจำปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) 
           ประจำปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555)
           ประจำปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554)
           ประจำปีงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553)
           ประจำปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552)
 
จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ

           จำนวนและรายชื่อวารสารในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ (แยกตามสาขาวิชาที่เปิดสอน) 
           จำนวนทรัพยากรสารสนเทศในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ (แยกตามสาขาวิชาที่เปิดสอน) 
           สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ สำรวจ ณ 26 มิถุนายน 2561  
           สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ สำรวจ ณ 8 สิงหาคม 2560  
           สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ สำรวจ ณ มกราคม 2560  
           สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ สำรวจ ณ กรกฎาคม 2559  
           สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ สำรวจ ณ วันที่ 2 กันยายน 2559 (วิทยาเขตพัทลุง) 
           สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ สำรวจ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 (วิทยาเขตพัทลุง) 
           สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ สำรวจ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2558  
           สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ สำรวจ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557
           สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ สำรวจ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
           สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ สำรวจ ณ วันที่ 15 มกราคม 2556
           สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ สำรวจ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
           สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ สำรวจ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554
           สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ สำรวจ ณ วันที่ 1 กันยายน 2553
           สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ สำรวจ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2552
 
จำนวนผู้เข้าใช้บริการสำนักหอสมุด

     วิทยาเขตพัทลุง
           ประจำปีการศึกษา 2561 (วิทยาเขตพัทลุง) (สิงหาคม 2561 - กรกฎาคม 2562) 
           ประจำปีการศึกษา 2560 (วิทยาเขตพัทลุง) (สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561) 
           ประจำปีการศึกษา 2559 (วิทยาเขตพัทลุง) (สิงหาคม 2559 - กรกฎาคม 2560) 
           ประจำปีการศึกษา 2558 (วิทยาเขตพัทลุง) (สิงหาคม 2558 - กรกฎาคม 2559) 
           ประจำปีการศึกษา 2557 (วิทยาเขตพัทลุง) (สิงหาคม 2557 - กรกฎาคม 2558) 
 
     วิทยาเขตสงขลา
           ประจำปีการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561) 
           ประจำปีการศึกษา 2560 (สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561) 
           ประจำปีการศึกษา 2559 (สิงหาคม 2559 - กรกฎาคม 2560) 
           ประจำปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558 - กรกฎาคม 2559) 
           ประจำปีการศึกษา 2557 (สิงหาคม 2557 - กรกฎาคม 2558) 
           ประจำปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557) 
           ประจำปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) 
           ประจำปีการศึกษา 2552 - ธ.ค. 55
           ประจำปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555)
           ประจำปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554)
           ประจำปีงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553)
           ประจำปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552)
 
 
 
   
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.

(or press ESC or click the overlay)