แนะนำสำนักหอสมุด
แผนผังเว็บไซต์

 หน้าแรก   
           สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (Online Public Access Catalog)  
           ยืมต่อ/ตรวจสอบประวัติการยืม (Borrower Information)  
           จดหมายข่าว (TSU Library Newsletter)  
           ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ  
           Web Link ASEAN  
           แจ้งผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
           ห้องสมุดเสมือนจริง (Virtual Library Tour)  
                    วิทยาเขตสงขลา  
                    วิทยาเขตพัทลุง  
           ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
                    วารสารสำนักหอสมุด (Thaksin University Library Journal)  
                    ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ  
                    ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้  
                    e - book  
                    e - database  
                    e- journal  
                    Free e-journal  
                    TSU Knowledge Bank  
                    TDC (ThaiLIS)  
                    ราชกิจจานุเบกษา  
                    Union Catalog  
                    Online Dictionary / Encyclopedia  
                    Journal Impact Factor  
                    ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์  
           แหล่งข้อมูลและเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
           ลิงค์ภายในสำนักหอสมุด  
           เว็บไซต์ห้องสมุดและศูนย์หนังสือ  
 แนะนำสำนักหอสมุด  
           ประวัติสำนักหอสมุด  
           โครงสร้างสำนักหอสมุด  
           ผู้บริหารและบุคลากร  
           วัตถุประสงค์  
           ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม  
           แผนที่และสถานที่ตั้ง  
           แผนผังเว็บไซต์  
           การติดต่อ  
           สถิติการใช้งาน  
 บริการออนไลน์ (e-Service)  
           บริการสำรองหนังสือ (eReserve)  
           บริการหนังสือด่วน (eQuick Book)  
           บริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศ (DD Service)  
           จองห้องประชุม (Meeting Room Reservation)  
           จองห้องคาราโอเกะ (Karaoke Room Reservation  
           จองห้องศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่ม (Group Study Room Reservation  
           จองห้องรับชมภาพยนตร์แบบกลุ่ม (Gropu Theater Room Reservation)  
           ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ  
                    วิทยาเขตสงขลา  
                    วิทยาเขตพัทลุง  
           แบบฟอร์มขอใช้บริการ  
           เเสนอแนะทรัพยากร ฯ ใหม่  
           ถาม - ตอบกับบรรณารักษ์  
           สายตรงผู้บริหาร  
           หนังสือพิมพ์ออนไลน์  
 การใช้บริการ  
           การเป็นสมาชิกห้องสมุด  
           สิทธิในการยืม  
           วัน - เวลาให้บริการ  
           พื้นที่ให้บริการ  
           บริการของสำนักหอสมุด  
           การเป็นสมาชิก PULINET  
           ประกาศ/ระเบียบการใช้ห้องสมุด  
           คู่มือ/คำแนะนำการใช้บริการต่าง ๆ  
 ประกันคุณภาพ   
 การติดต่อ   
 
 
 
  
  
   
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619