SERVICE INFORMATION
บริการของสำนักหอสมุด

บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด มีทั้งบริการพื้นฐาน และบริการเชิงรุก/บริการเสริม ดังนี้

บริการของสำนักหอสมุด รายละเอียด
 1. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
• บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล/แหล่งสารสนเทศต่างๆ
• บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างวิทยาเขต
• บริการยืมระหว่างห้องสมุด เป็นบริการยืมหนังสือหรือถ่ายสำเนาเอกสารที่ไม่มีในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ จากห้องสมุดอื่น โดยมีค่าใช้จ่ายและค่าบริการตามที่ห้องสมุดนั้นกำหนด
• บริการทำบัตรสมาชิก PULINET
• บริการพิมพ์ผลการสืบค้นข้อมูล
 1. บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ
บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
หนังสือ สามารถยืมด้วยตนเองผ่านเครื่อง Self Check ณ จุดให้บริการ ชั้น 1
สื่อโสตทัศน์ ติดต่อยืมกับเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนสื่อโสต ชั้น 4

บริการคืนหนังสือ
• สามารถส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศผ่านเครื่องรับคืนอัตโนมัติ (Book Return) 24 ชั่วโมง ยกเว้น สื่อโสตทัศน์

กรณีส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่ง ต้องชำระค่าปรับ 3 บาท/เล่ม/ชิ้น/วัน
 1. บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  (Online Public Access Catalog หรือ OPAC)
บริการที่ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาทรัพยากรของห้องสมุดได้ด้วยตนเอง ก่อนหยิบตัวเล่ม ผ่านระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC) ที่ http://www.lib.tsu.ac.th
 1. บริการจองหนังสือ
หากต้องการใช้หนังสือที่มีผู้อื่นยืมไป สามารถจองผ่านระบบเครือข่ายได้ด้วยตนเองจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Walai AutoLib)
 1. บริการยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้ใช้ทุกประเภทสามารถยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง ได้เพียงรายการละ 1 ครั้งเท่านั้น
 1. บริการสำรองหนังสือ (Reserve)
อาจารย์ผู้สอนสามารถสำรองหนังสือให้นิสิตอ่านประกอบรายวิชาที่สอน โดยสำรองผ่านระบบเครือข่าย ที่ web site สำนักหอสมุด สำรองหนังสือออนไลน์ หรือสำรองผ่านเจ้าหน้าที่
 1. บริการอินเทอร์เน็ต
นิสิตสามารถค้นหาข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยสำนักหอสมุดมีจุดบริการอินเทอร์เน็ต บริเวณชั้น 1 (รอบเสา) ชั้น 2(รอบเสา) และห้องบริการอินเทอร์เน็ตชั้น 4 ซึ่งนิสิตสามารถใช้ User ID ในการเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต
 1. บริการสื่อมัลติมีเดีย
ประเภทของสื่อมัลติมีเดียที่มีบริการ เช่น CD-ROM VCD ม้วนวีดีทัศน์ เทปบันทึกเสียง เคเบิลทีวี พร้อมบริการห้องฉาย บริการทีวี ดูหนัง ฟังเพลง บริการห้องคาราโอเกะ โดยสามารถใช้บริการได้ที่ งานบริการสื่อโสต ชั้น 4
 1. บริการห้องศึกษาค้นคว้า (Study room)
มีให้บริการทั้งห้องศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม จำนวน 8 ห้อง จัดให้บริการไว้ที่ชั้น 5 โดยผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกห้องสมุดต้องแสดงบัตรประจำตัวแก่เจ้าหน้าที่บริการก่อนขอใช้บริการทุกครั้ง
 1. ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ
สำนักหอสมุดให้บริการสารสนเทศทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเล่มและอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วารสาร ภาคนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ สื่อโสตทัศน์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งฐานที่บอกรับเป็นสมาชิก และฐานข้อมูลที่พัฒนาเอง เช่น ฐานข้อมูล TSU Knowledge Bank ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้และ ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยทักษิณ
 1. บริการเครื่องพิมพ์ สแกน และถ่ายเอกสาร
เปิดให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดที่ต้องการสแกน พิมพ์ หรือถ่ายสำเนาจากหนังสือ วารสาร เอกสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ จัดให้บริการที่ชั้น 1 สำนักหอสมุด
 1. บริการเสริม
สำนักหอสมุดได้จัดบริการเชิงรุกในหลายลักษณะ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศแก่นิสิตและอาจารย์ เช่น
• บริการเพื่อนช่วยหาหนังสือ
• บริการติดตามตัวเล่ม กรณีหาหนังสือบนชั้นไม่พบ
บริการนำส่งเอกสารถึงสำหรับอาจารย์และบุคลากรถึงคณะ/หน่วยงาน (Document Delivery) เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการใช้ทรัพยากร วันละ 2 รอบ เช้า 10.30 น. และบ่าย 14.00 น.
บริการหนังสือด่วน (eQuick Book) หนังสือใหม่ มีสถานภาพ In Process
• โครงการบรรณารักษ์สัญจร
• บริการรวบรวมเอกสารอ่านประกอบประมวลการสอนรายวิชาแก่อาจารย์
• บริการตรวจสอบรายการอ้างอิง/บรรณานุกรมแก่อาจารย์/นักวิจัย/บุคคลภายนอก (คิดค่าบริการ)
ฯลฯ
 

  
  
   
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.