SERVICE INFORMATION
ประกาศ/ระเบียบการใช้ห้องสมุด

ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2560
ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การยืมและถ่ายสำเนาเอกสาร ระหว่างวิทยาเขต พ.ศ. 2554
ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง อัตราค่าปรับและค่าธรรมเนียมการใช้บริการของสำนักหอสมุด พ.ศ. 2560
 
 
 
 
 
 
  
  
   
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.