การใช้บริการ
ประกาศ/ระเบียบการใช้ห้องสมุด

ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2554
ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การยืมและถ่ายสำเนาเอกสาร ระหว่างวิทยาเขต พ.ศ. 2554
ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ว่าด้วย เรื่องอัตราค่าปรับและค่าธรรมเนียม การใช้บริการของสำนักหอสมุด
 
 
 
 
 
 
  
  
   
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619