ประกันคุณภาพ
บุคลากร

วิทยาเขตสงขลา
      ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2560
            จำนวนบุคลากรสำนักหอสมุด (จำแนกตามประเภทบุคลากร)        ดูเอกสาร
            จำนวนบุคลากรสำนักหอสมุด (จำแนกบุคลากรตามกลุ่มภารกิจ)    ดูเอกสาร
            จำนวนบุคลากรสำนักหอสมุด (จำแนกตามตำแหน่งและวุฒิการศึกษา)   ดูเอกสาร
            รายชื่อบุคลากรสำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา   ดูเอกสาร
วิทยาเขตพัทลุง
      ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2560
            จำนวนบุคลากรสำนักหอสมุด (จำแนกตามประเภทบุคลากร)        ดูเอกสาร
            จำนวนบุคลากรสำนักหอสมุด (จำแนกบุคลากรตามกลุ่มภารกิจ)    ดูเอกสาร
            รายชื่อบุคลากรสำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา   ดูเอกสาร
 
 
 
 
 
  
  
   
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.