ประกันคุณภาพ
บุคลากร

วิทยาเขตสงขลา
      ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2560
            จำนวนบุคลากรสำนักหอสมุด (จำแนกตามประเภทบุคลากร)        ดูเอกสาร
            จำนวนบุคลากรสำนักหอสมุด (จำแนกบุคลากรตามกลุ่มภารกิจ)    ดูเอกสาร
            จำนวนบุคลากรสำนักหอสมุด (จำแนกตามตำแหน่งและวุฒิการศึกษา)   ดูเอกสาร
            รายชื่อบุคลากรสำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา   ดูเอกสาร
วิทยาเขตพัทลุง
      ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2560
            จำนวนบุคลากรสำนักหอสมุด (จำแนกตามประเภทบุคลากร)        ดูเอกสาร
            จำนวนบุคลากรสำนักหอสมุด (จำแนกบุคลากรตามกลุ่มภารกิจ)    ดูเอกสาร
            รายชื่อบุคลากรสำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา   ดูเอกสาร
 
 
 
 
 
  
  
   
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619