ประกันคุณภาพ
ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ

      ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการสารสนเทศ
            ปีการศึกษา 2559   
                 ครั้งที่ 1 (วิทยาเขตสงขลา)   ดูเอกสาร
                 ครั้งที่ 1 (วิทยาเขตพัทลุง)   ดูเอกสาร
                 ภาพรวม ครั้งที่ 1 (วิทยาเขตพัทลุง + วิทยาเขตสงขลา)   ดูเอกสาร
            ปีการศึกษา 2558   
                 ครั้งที่ 1 (วิทยาเขตสงขลา)   ดูเอกสาร
                 ครั้งที่ 2 (วิทยาเขตสงขลา)   ดูเอกสาร
                 ครั้งที่ 1 (วิทยาเขตพัทลุง)   ดูเอกสาร
                 ครั้งที่ 2 (วิทยาเขตพัทลุง)   ดูเอกสาร
                 ภาพรวม ครั้งที่ 1 (วิทยาเขตพัทลุง + วิทยาเขตสงขลา)   ดูเอกสาร
                 ภาพรวม ครั้งที่ 2 (วิทยาเขตพัทลุง + วิทยาเขตสงขลา)   ดูเอกสาร
            ปีการศึกษา 2557  
                 ครั้งที่ 1 (วิทยาเขตสงขลา)   ดูเอกสาร
                 ครั้งที่ 2 (วิทยาเขตสงขลา)   ดูเอกสาร
                 ครั้งที่ 1 (วิทยาเขตพัทลุง)   ดูเอกสาร
                 ครั้งที่ 2 (วิทยาเขตพัทลุง)   ดูเอกสาร
                 ภาพรวม ครั้งที่ 1 (วิทยาเขตพัทลุง + วิทยาเขตสงขลา)   ดูเอกสาร
                 ภาพรวม ครั้งที่ 2 (วิทยาเขตพัทลุง + วิทยาเขตสงขลา)   ดูเอกสาร
            ปีการศึกษา 2556  
                 ครั้งที่ 1 (วิทยาเขตสงขลา)   ดูเอกสาร
                 ครั้งที่ 2 (วิทยาเขตสงขลา)   ดูเอกสาร
                 ครั้งที่ 1 (วิทยาเขตพัทลุง)   ดูเอกสาร
                 ครั้งที่ 2 (วิทยาเขตพัทลุง)   ดูเอกสาร
                 ภาพรวม ครั้งที่ 1 (วิทยาเขตพัทลุง + วิทยาเขตสงขลา)   ดูเอกสาร
                 ภาพรวม ครั้งที่ 2 (วิทยาเขตพัทลุง + วิทยาเขตสงขลา)   ดูเอกสาร
            ปีการศึกษา 2555  
                 ภาพรวม (ครั้งที่ 1 + ครั้งที่ 2)   ดูเอกสาร
                 ภาพรวม (วิทยาเขตพัทลุง + วิทยาเขตสงขลา)    ดูเอกสาร
            ปีการศึกษา 2554
                 ครั้งที่ 1   ดูเอกสาร
                 ครั้งที่ 2   ดูเอกสาร
            ปีการศึกษา 2553
                 ครั้งที่ 1   ดูเอกสาร
                 ครั้งที่ 2   ดูเอกสาร
      แบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักหอสมุด   ดูเอกสาร
      แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์สำนักหอสมุด   ดูเอกสาร
      แบบประเมินความผูกพันของผู้รับบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ   ดูเอกสาร
 
  
  
   
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619