ประกันคุณภาพ
ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ

      ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการสารสนเทศ
            ปีการศึกษา 2560   
                 ครั้งที่ 1 (วิทยาเขตสงขลา)   ดูเอกสาร
            ปีการศึกษา 2559   
                 ครั้งที่ 1 (วิทยาเขตสงขลา)   ดูเอกสาร
                 ครั้งที่ 1 (วิทยาเขตพัทลุง)   ดูเอกสาร
                 ภาพรวม ครั้งที่ 1 (วิทยาเขตพัทลุง + วิทยาเขตสงขลา)   ดูเอกสาร
            ปีการศึกษา 2558   
                 ครั้งที่ 1 (วิทยาเขตสงขลา)   ดูเอกสาร
                 ครั้งที่ 2 (วิทยาเขตสงขลา)   ดูเอกสาร
                 ครั้งที่ 1 (วิทยาเขตพัทลุง)   ดูเอกสาร
                 ครั้งที่ 2 (วิทยาเขตพัทลุง)   ดูเอกสาร
                 ภาพรวม ครั้งที่ 1 (วิทยาเขตพัทลุง + วิทยาเขตสงขลา)   ดูเอกสาร
                 ภาพรวม ครั้งที่ 2 (วิทยาเขตพัทลุง + วิทยาเขตสงขลา)   ดูเอกสาร
            ปีการศึกษา 2557  
                 ครั้งที่ 1 (วิทยาเขตสงขลา)   ดูเอกสาร
                 ครั้งที่ 2 (วิทยาเขตสงขลา)   ดูเอกสาร
                 ครั้งที่ 1 (วิทยาเขตพัทลุง)   ดูเอกสาร
                 ครั้งที่ 2 (วิทยาเขตพัทลุง)   ดูเอกสาร
                 ภาพรวม ครั้งที่ 1 (วิทยาเขตพัทลุง + วิทยาเขตสงขลา)   ดูเอกสาร
                 ภาพรวม ครั้งที่ 2 (วิทยาเขตพัทลุง + วิทยาเขตสงขลา)   ดูเอกสาร
            ปีการศึกษา 2556  
                 ครั้งที่ 1 (วิทยาเขตสงขลา)   ดูเอกสาร
                 ครั้งที่ 2 (วิทยาเขตสงขลา)   ดูเอกสาร
                 ครั้งที่ 1 (วิทยาเขตพัทลุง)   ดูเอกสาร
                 ครั้งที่ 2 (วิทยาเขตพัทลุง)   ดูเอกสาร
                 ภาพรวม ครั้งที่ 1 (วิทยาเขตพัทลุง + วิทยาเขตสงขลา)   ดูเอกสาร
                 ภาพรวม ครั้งที่ 2 (วิทยาเขตพัทลุง + วิทยาเขตสงขลา)   ดูเอกสาร
            ปีการศึกษา 2555  
                 ภาพรวม (ครั้งที่ 1 + ครั้งที่ 2)   ดูเอกสาร
                 ภาพรวม (วิทยาเขตพัทลุง + วิทยาเขตสงขลา)    ดูเอกสาร
            ปีการศึกษา 2554
                 ครั้งที่ 1   ดูเอกสาร
                 ครั้งที่ 2   ดูเอกสาร
            ปีการศึกษา 2553
                 ครั้งที่ 1   ดูเอกสาร
                 ครั้งที่ 2   ดูเอกสาร
      แบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักหอสมุด   ดูเอกสาร
      แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์สำนักหอสมุด   ดูเอกสาร
      แบบประเมินความผูกพันของผู้รับบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ   ดูเอกสาร
 
  
  
   
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.