ประกันคุณภาพ
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน & รายงานผลการดำเนินงาน

      การบริหารความเสี่ยง
           แผนการบริหารความเสี่ยง
                ปีการศึกษา 2559      ดูเอกสาร  
                ปีการศึกษา 2558      ดูเอกสาร  
                ปีการศึกษา 2557      ดูเอกสาร  
                ปีการศึกษา 2556      ดูเอกสาร  
                ปีการศึกษา 2555      ดูเอกสาร
                ปีงบประมาณ 2553    ดูเอกสาร
                ปีงบประมาณ 2552    ดูเอกสาร
           รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
                ปีการศึกษา 2559      ดูเอกสาร  
                ปีการศึกษา 2558      ดูเอกสาร  
                ปีการศึกษา 2557      ดูเอกสาร  
                ปีการศึกษา 2556      ดูเอกสาร  
                ปีการศึกษา 2555      ดูเอกสาร  
                ปีการศึกษา 2554      ดูเอกสาร
                ปีการศึกษา 2553      ดูเอกสาร
                ปีงบประมาณ 2551    ดูเอกสาร
                ปีงบประมาณ 2550    ดูเอกสาร
      ควบคุมภายใน
            ควบคุมภายใน 2558    ดูเอกสาร  
            ควบคุมภายใน 2557    ดูเอกสาร  
            ควบคุมภายใน 2556    ดูเอกสาร  
            ควบคุมภายใน 2555    ดูเอกสาร
            ควบคุมภายใน 2552    ดูเอกสาร
            ควบคุมภายใน 2551    ดูเอกสาร
            ควบคุมภายใน 2550    ดูเอกสาร
            ควบคุมภายใน 2548    ดูเอกสาร
      รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
           ปีงบประมาณ 2553    ดูเอกสาร
 
 
  
  
   
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619