ประกันคุณภาพ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

            ปีงบประมาณ 2553   ดูเอกสาร
            ปีงบประมาณ 2552   ดูเอกสาร
            ปีงบประมาณ 2551   ดูเอกสาร
            ปีงบประมาณ 2550   ดูเอกสาร
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
   
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619