ประกันคุณภาพ
แผนพัฒนาสำนักหอสมุด

  แผนพัฒนา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 
      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง สิงหาคม 2558)  ดูเอกสาร
      แผนพัฒนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2556-2560  ดูเอกสาร
      แผนพัฒนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2552-2555 (ปรับ)   ดูเอกสาร
      แผนพัฒนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2552-2555   ดูเอกสาร
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2552   ดูเอกสาร
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2562 ณ วันที่ 19 ส.ค. 58  ดูเอกสาร
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2556-2560 ณ วันที่ 31 พ.ค. 57  ดูเอกสาร
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2552-2555 ณ วันที่ 31 พ.ค. 56  ดูเอกสาร
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2552-2555 ณ วันที่ 31 พ.ค. 55  ดูเอกสาร
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
   
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619