ประกันคุณภาพ
แผนปฏิบัติการ

      แผนปฏิบัติการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 
           ปีการศึกษา 2559     ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2558     ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2557     ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2556     ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2555     ดูเอกสาร 
           ปีงบประมาณ 2554   ดูเอกสาร 
           ปีงบประมาณ 2552   ดูเอกสาร 
      รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 
           ปีการศึกษา 2559 (รอบ 6 เดือน)   ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2558   ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2557   ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2556   ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2555   ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2554    ดูเอกสาร 
           ปีการศึกษา 2553    ดูเอกสาร 
           ปีงบประมาณ 2553   ดูเอกสาร 
      แผนประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมของสำนักหอสมุด
           ปีงบประมาณ 2553   ดูเอกสาร
      แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
           ปีงบประมาณ 2554   ดูเอกสาร
           ปีงบประมาณ 2553   ดูเอกสาร
 
 
  
  
   
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619