ประกันคุณภาพ
แผนปฏิบัติการ

      แผนปฏิบัติการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 
           ปีการศึกษา 2560     ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2559     ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2558     ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2557     ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2556     ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2555     ดูเอกสาร 
           ปีงบประมาณ 2554   ดูเอกสาร 
           ปีงบประมาณ 2552   ดูเอกสาร 
      รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 
           ปีการศึกษา 2560    ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2559    ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2558   ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2557   ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2556   ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2555   ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2554    ดูเอกสาร 
           ปีการศึกษา 2553    ดูเอกสาร 
           ปีงบประมาณ 2553   ดูเอกสาร 
      แผนประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมของสำนักหอสมุด
           ปีงบประมาณ 2553   ดูเอกสาร
      แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
           ปีงบประมาณ 2554   ดูเอกสาร
           ปีงบประมาณ 2553   ดูเอกสาร
 
 
  
  
   
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.