ประกันคุณภาพ
คำรับรองการปฏิบัติงาน

      คำรับรองการปฏิบัติงาน
           ปีการศึกษา 2559     ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2558     ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2557     ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2556     ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2555     ดูเอกสาร
           ปีการศึกษา 2554     ดูเอกสาร
           ปีการศึกษา 2553     ดูเอกสาร
           ปีงบประมาณ 2553   ดูเอกสาร
      ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน
           ปีการศึกษา 2557     ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2556     ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2555     ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2554     ดูเอกสาร
           ปีการศึกษา 2553     ดูเอกสาร
           ปีงบประมาณ 2553   ดูเอกสาร
 
 
  
  
   
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619