ประกันคุณภาพ
คำรับรองการปฏิบัติงาน

      คำรับรองการปฏิบัติงาน
           ปีการศึกษา 2560     ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2559     ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2558     ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2557     ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2556     ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2555     ดูเอกสาร
           ปีการศึกษา 2554     ดูเอกสาร
           ปีการศึกษา 2553     ดูเอกสาร
           ปีงบประมาณ 2553   ดูเอกสาร
      ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน
           ปีการศึกษา 2557     ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2556     ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2555     ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2554     ดูเอกสาร
           ปีการศึกษา 2553     ดูเอกสาร
           ปีงบประมาณ 2553   ดูเอกสาร
 
 
  
  
   
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.