ประกันคุณภาพ
งบประมาณ

      งบประมาณ 2560
           การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย วิทยาเขตสงขลา  ดูเอกสาร
           แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณ  ดูเอกสาร
      งบประมาณ 2559
           การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย วิทยาเขตสงขลา  ดูเอกสาร
           แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณ  ดูเอกสาร
      งบประมาณ 2558
           การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย วิทยาเขตสงขลา  ดูเอกสาร
           แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณ  ดูเอกสาร
      งบประมาณ 2557
           การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย วิทยาเขตสงขลา  ดูเอกสาร
           แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณ  ดูเอกสาร
      งบประมาณ 2556
           การจัดสรรงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  ดูเอกสาร 
           การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย วิทยาเขตสงขลา  ดูเอกสาร
           แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณ  ดูเอกสาร
      งบประมาณ 2555
           การจัดสรรงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  ดูเอกสาร 
           การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย วิทยาเขตสงขลา  ดูเอกสาร
           แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณ  ดูเอกสาร
      งบประมาณ 2554
           การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย วิทยาเขตสงขลา  ดูเอกสาร
           แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณ  ดูเอกสาร
 
 
  
  
   
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.