แนะนำสำนักหอสมุด
ผู้บริหารและบุคลากร :
 
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา

  บุคลากรสำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา แบ่งตามกลุ่มภารกิจดังนี้
  ผู้บริหารสำนักหอสมุด
  กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
  กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ
  กลุ่มภารกิจบริการและส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
 
ผู้บริหารสำนักหอสมุด
  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ชื่อ-สกุล : ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5000 (สงขลา) และ 0-7460-9600 ต่อ 1200 (พัทลุง)
E-mail : visit.10@hotmail.com
  หัวหน้าสำนักงานสำนักหอสมุด

ชื่อ-สกุล : อัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานสำนักหอสมุด
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5111
E-mail : boombim_9999@hotmail.com
บุคลากรสำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
  หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป

ชื่อ-สกุล : อัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5111
E-mail : boombim_9999@hotmail.com
   
  ชื่อ-สกุล : ธัญชนก อิงวิยะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5512
E-mail : kunkanoon1963@gmail.com
ชื่อ-สกุล : จิตติมา แพ่งโยธา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5513
E-mail : tity0506@hotmail.com
 
 
บุคลากรสำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ
  หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : ละอองดาว เหล่าแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5315
E-mail : la_ongdow@windowslive.com
 
  ชื่อ-สกุล : ศรินญา สังข์ศิริ
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5410
E-mail : sarin183@hotmail.com
ชื่อ-สกุล : ทิตยา จันทร์สุข
ตำแหน่ง : นักวิชาชีพ (คอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์ :0-7431-7600 ต่อ 5102
E-mail : juno199@hotmail.com
ชื่อ-สกุล : พรรณทิพย์ ปานงาม
ตำแหน่ง : นักวิชาชีพ (บรรณารักษ์)
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5313
E-mail : pparnngarm@hotmail.com
 
 
  ชื่อ-สกุล : จิตติมา ดำชู
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5204
E-mail : jom2541@hotmail.com
ชื่อ-สกุล : สุริยา อภิวันทนากร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5101
E-mail : apiwantanakorn@yahoo.com
ชื่อ-สกุล : จิตติมา หนูช่วย
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5411
E-mail : jitti_c@hotmail.com
 
 
  ชื่อ-สกุล : ทศพร คงสุจริต
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5412
E-mail : todsaporn@tsu.ac.th
ชื่อ-สกุล : อำนาจ บัวศรี
ตำแหน่ง : พนักงานซ่อมเอกสาร
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5202
E-mail : amnad@tsu.ac.th
ชื่อ-สกุล : บุญฤทธิ์ คงลำพูน
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5405
E-mail : tum6155@hotmail.com
 
     
  ชื่อ-สกุล : อุมาภรณ์ ธนูศร
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5312
E-mail : au_172513@hotmail.com
   
 
บุคลากรสำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา กลุ่มภารกิจบริการและส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
  หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการและส่งเสริมการรู้สารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : กอบกุล สุวลักษณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาชีพ (บรรณารักษ์)
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5104
E-mail : skobkul@gmail.com
 
  ชื่อ-สกุล : ขวัญชนก วิริยะกุลโอภาศ
ตำแหน่ง : นักวิชาชีพ (บรรณารักษ์)
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5201
E-mail : love.chula@hotmail.com
ชื่อ-สกุล : กัณฐ์ธนาศิลป์ ธนูศร
ตำแหน่ง : นักวิชาการ
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5409
E-mail : zum_49@hotmail.com
ชื่อ-สกุล : ผกาทิพย์ ชูชาติ
ตำแหน่ง : นักวิชาชีพ (บรรณารักษ์)
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5106
E-mail : ninan_27@hotmail.com
 
 
  ชื่อ-สกุล : ถวิล เปียคง
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5106
E-mail : tawin@tsu.ac.th
ชื่อ-สกุล : เบญจวรรณ เทพยา
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5106
E-mail : benjawan@tsu.ac.th
ชื่อ-สกุล : พิชามญชุ์ ทองซ้วน
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5106
E-mail : rutchanu_dew@hotmail.com
 
 
  ชื่อ-สกุล : นิการิยา นิแวอาบัส
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5106
E-mail : Ruhanee0009@gmail.com
ชื่อ-สกุล : เนตรนภา สมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5106
E-mail : yawan_24@hotmail.com
ชื่อ-สกุล : คารีน่า แหอุ
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5106
E-mail : Kareena.kana@gmail.com
 
   
  ชื่อ-สกุล : นิภารัตน์ จิรานุกรม
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5106
E-mail : jniparat.naka@hotmail.com
ชื่อ-สกุล : ธัญญาลักษณ์ คงทอง
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5106
E-mail : sixsense_020532@hotmail.com
 
 
 

  
  
   
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619