แนะนำสำนักหอสมุด
ผู้บริหารและบุคลากร :
 
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง

  บุคลากรสำนักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง แบ่งตามกลุ่มภารกิจดังนี้
  ผู้บริหารสำนักหอสมุด
  กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
  กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ
  กลุ่มภารกิจบริการและส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
 
ผู้บริหารสำนักหอสมุด
  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ชื่อ-สกุล : ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
ตำแหน่ง :อาจารย์
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5000 (สงขลา) และ 0-7460-9600 ต่อ 1200 (พัทลุง)
E-mail : visit.10@hotmail.com
  หัวหน้าสำนักงานสำนักหอสมุด

ชื่อ-สกุล : อัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5111
E-mail : boombim_9999@hotmail.com
บุคลากรสำนักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
  หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป

ชื่อ-สกุล : จิราภรณ์ ทองศรีนุ่น
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ : 0-7460-9600 ต่อ 1210
E-mail : aam_dream@hotmail.com
  ชื่อ-สกุล : จรรยา ชูทับ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ : 0-7460-9600 ต่อ 1210
E-mail : ch_anya2009@hotmail.com
 
บุคลากรสำนักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ
  หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : สุนิษา ขันนุ้ย
ตำแหน่ง : นักวิชาชีพ (บรรณารักษ์)
โทรศัพท์ : 0-7460-9600 ต่อ 1231
E-mail : sunisakhan@hotmail.com
 
  ชื่อ-สกุล : ธมลวรรณ ขุนไพชิต
ตำแหน่ง : นักวิชาชีพ (บรรณารักษ์)
โทรศัพท์ : 0-7460-9600 ต่อ 1231
E-mail : bee126@hotmail.com
ชื่อ-สกุล : ปิติมา แก้วเขียว
ตำแหน่ง : นักวิชาชีพ (บรรณารักษ์)
โทรศัพท์ : 0-7460-9600 ต่อ 1230
E-mail : fajingo@hotmail.com
ชื่อ-สกุล : ปิยะนุช มากรอด
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ
โทรศัพท์ : 0-7460-9600 ต่อ 1231
E-mail : n.oilnarak@hotmail.com
 
     
  ชื่อ-สกุล : วินิจ แก้วศรีวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ
โทรศัพท์ : 0-7460-9600 ต่อ 1225
E-mail : lwinit@hotmail.com
   
 
บุคลากรสำนักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง กลุ่มภารกิจบริการและส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
  หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการและส่งเสริมการรู้สารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : เสาวภา ประพันธ์วงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาชีพ (บรรณารักษ์)
โทรศัพท์ : 0-7460-9600 ต่อ 1221
E-mail : kamyui_4@hotmail.com
 
  ชื่อ-สกุล : เนาวลักษณ์ แสงสนิท
ตำแหน่ง : นักวิชาชีพ (บรรณารักษ์)
โทรศัพท์ : 0-7460-9600 ต่อ 1220
E-mail : annnawaluck@gmail.com
ชื่อ-สกุล : สุพิริยา ผลนาค
ตำแหน่ง : นักวิชาชีพ (บรรณารักษ์)
โทรศัพท์ : 0-7460-9600 ต่อ 1220
E-mail : supijung_48@hotmail.com
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ท. นพดล ชัยศิริ
ตำแหน่ง : นักวิชาชีพ (บรรณารักษ์)
โทรศัพท์ : 0-7460-9600 ต่อ 1222
E-mail : t_noppadol127@hotmail.com
 
 
  ชื่อ-สกุล : ดนัย ทองเต็ม
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ : 0-7460-9600 ต่อ 1223
E-mail : dggraphic@hotmail.com
ชื่อ-สกุล : ณาตยา นุ่นเกลี้ยง
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ
โทรศัพท์ : 0-7460-9600 ต่อ 1234
E-mail : paew222@hotmail.com
ชื่อ-สกุล : วิวรรธน์ จิตคงสง
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ
โทรศัพท์ : 0-7460-9600 ต่อ 1225
E-mail : wiwat999@hotmail.com
 
 

  
  
   
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619