แนะนำสำนักหอสมุด
วัตถุประสงค์

  1. เป็นศูนย์กลางการให้บริการสารสนเทศ สื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ อันจะส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุ-บำรุงศิลปวัฒนธรรม
  2. เป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยทักษิณ และองค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นภาคใต้ โดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งได้จากการศึกษาวิจัย เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ
  3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและประชาชนทั่วไป ที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง ไร้ขอบเขตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทันสมัยเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ E-learning และร่วมสร้างประเพณีใฝ่รู้ (tradition of learning) ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
  4. สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ในเรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการ และการพัฒนาไปสู่สากล
  5. เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนภาคใต้
  6. เป็นศูนย์ประสานงานบริการสารสนเทศกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายในและต่างประเทศ
 
  
  
   
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619