จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 58 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 57 ประจำเดือนตุลาคม 2560 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 56 ประจำเดือนกันยายน 2560 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 55 ประจำเดือนสิงหาคม 2560 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 54 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 53 ประจำเดือนมิถุนายน 2560 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 52 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 51 ประจำเดือนเมษายน 2560 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 50 ประจำเดือนมีนาคม 2560 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 49 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 48 ประจำเดือนธันวาคม 2559 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 47 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 46 ประจำเดือนตุลาคม 2559 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 45 ประจำเดือนกันยายน 2559 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 44 ประจำเดือนสิงหาคม 2559 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 43 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 42 ประจำเดือนมิถุนายน 2559 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 41 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 40 ประจำเดือนเมษายน 2559 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 39 ประจำเดือนมีนาคม 2559 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 38 ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 37 ประจำเดือนธันวาคม 2558 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 36 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 35 ประจำเดือนตุลาคม 2558 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 34 ประจำเดือนกันยายน 2558 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 33 ประจำเดือนสิงหาคม 2558 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 32 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 31 ประจำเดือนมิถุนายน 2558 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 30 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 29 ประจำเดือนเมษายน 2558 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 28 ประจำเดือนมีนาคม 2558 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 27 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 26 ประจำเดือนมกราคม 2558 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 25 ประจำเดือนธันวาคม 2557 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 24 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 23 ประจำเดือนตุลาคม 2557 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 22 ประจำเดือนกันยายน 2557 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 21 ประจำเดือนสิงหาคม 2557 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 20 ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 19 ประจำเดือนมิถุนายน 2557 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 18 ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 17 ประจำเดือนเมษายน 2557 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 16 ประจำเดือนมีนาคม 2557 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 15 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 14 ประจำเดือนมกราคม 2557 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 13 ประจำเดือนธันวาคม 2556 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2556 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 10 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2556 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2556 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 7 ประจำเดือนสิงหาคม 2556 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกรกฎาคม 2556
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2556
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน 2556 
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2556
  จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
 
 
 
 
   
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619

(or press ESC or click the overlay)