แนะนำสำนักหอสมุด
ภารกิจสำนักหอสมุด

            สำนักหอสมุด ให้บริการเพื่อการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และสนับสนุนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย โดยมีลักษณะงาน คือ มีการจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด และมีงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  สำนักหอสมุดแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 3 งาน คือ
  1. กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
       งานสารบรรณและการประชุม
       งานงบประมาณและแผนงาน
       งานการเงินและบัญชี
       งานบุคคล
       งานประกันคุณภาพการศึกษา
       งานพัสดุ
       งานอาคารสถานที่
  2. กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ
       งานหอจดหมายเหตุ
       งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
       งานวิเคราะห์และทำรายการสืบค้น
       งานฐานข้อมูลท้องถิ่น
       งานวารสาร
       งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
       งานพัฒนาเว็บไซต์
       งานเข้าปก เย็บเล่ม และสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
       งานผลิตสื่อ
  2. กลุ่มภารกิจบริการและส่งเสริมการเรียนรู้
       งานบริการยืม - คืน
       งานผลิตคู่มือการใช้บริการ การสืบค้นสารสนเทศ
       งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
       งานส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและการให้การศึกษาการใช้บริการ
       งานศิลปกรรม
       งานประชาสัมพันธ์
       งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
  
  
   
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619