การใช้บริการ
การเป็นสมาชิกห้องสมุด

อาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

นำบัตรประจำตัวอาจารย์/บุคลากร/นิสิต ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ติดต่อขอรับ รหัสผู้ใช้บริการ ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

บุคคลทั่วไป

หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครสมาชิก มีดังนี้

  • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • เงินค้ำประกัน 1000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
  • ค่าสมัครสมาชิก 500 บาทต่อปี
* ในกรณีที่ต้องต่ออายุสมาชิก ต้องนำบัตรเก่ามาแสดง พร้อมทั้งชำระเงินค่าบำรุงหอสมุดปีปัจจุบัน ภายในระยะเวลา 45 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าพ้นสมาชิกภาพ
 
  
  
   
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619