การใช้บริการ
คู่มือ/คำแนะนำการใช้บริการต่าง ๆ

คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล TDC ThaiLIS   
คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E - database)   
คู่มือการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC)   
คู่มือซ่อมบำรุงหนังสือ  
คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Local Info)  
 
 
  
  
   
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619