SERVICE INFORMATION

    การคิดค่าปรับ


           การปรับกรณีทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย
           กรณีแจ้งหาย ค่าปรับหนังสือหายให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันครบกำหนดส่ง ไม่อนุโลมให้แจ้งหายไว้ก่อนเพื่อหยุดค่าปรับ สามารถดำเนินการได้ 2 วิธีคือ
           1. ชำระเป็นเงินเพื่อให้สำนักหอสมุดนำไปจัดซื้อทดแทน ชดใช้ดังนี้
                1.1 คิดค่าเสียหายเป็นเงิน 3 เท่าของราคาทรัพยากรสารสนเทศ
                1.2 คิดค่าดำเนินการ รายการละ 150 บาท
                1.3 ชำระราคาค่าปรับที่เกินกำหนด (ถ้ามี)
           2. การซื้อทดแทน ชดใช้ดังนี้
                2.1 ต้องจัดซื้อทดแทนในชื่อเดียวกัน ผู้แต่งเดียวกัน ที่มีปีพิมพ์ไม่ต่ำกว่าทรัพยากรที่สูญหายเท่านั้น
                2.2 คิดค่าดำเนินการ รายการละ 150 บาท
                2.3 ชำระราคาค่าปรับที่เกินกำหนด (ถ้ามี)
 
  
  
   
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.