ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ และการแก้ปัญหา 

      ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ และการแก้ปัญหา ครั้งที่ 2/2557  
      ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ และการแก้ปัญหา ครั้งที่ 1/2557  
      ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ และการแก้ปัญหา ปีการศึกษา 2557  
      ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ และการแก้ปัญหา ครั้งที่ 2/2556
      ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ และการแก้ปัญหา ครั้งที่ 1/2556  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619

(or press ESC or click the overlay)