การใช้บริการ
สิทธิในการยืม

ประเภททรัพยากร
ประเภทสมาชิก
จำนวน
(สูงสุด)
จำนวนวันที่ให้ยืม
อัตราค่าปรับ
หนังสือทั่วไป/นวนิยาย/เรื่องสั้น ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
7 เล่ม
เล่มละ 7 วัน
3 บาท/เล่ม
อาจารย์
20 เล่ม
เล่มละ 2 เดือน
3 บาท/เล่ม
นิสิต.ปริญญาตรี
7 เล่ม
เล่มละ 7 วัน
3 บาท/เล่ม
นิสิต.ปริญญาโท - เอก
10 เล่ม
เล่มละ 14 วัน
3 บาท/เล่ม
พนักงาน
7 เล่ม
เล่มละ 7 วัน
3 บาท/เล่ม
สมาชิกสมทบ
3 เล่ม
เล่มละ 7 วัน
3 บาท/เล่ม
หนังสืออ้างอิง อาจารย์ ข้าราชการและพนักงาน
3 เล่ม
เล่มละ 3 วัน
3 บาท/เล่ม
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
(ปริญญานิพนธ์/ภาคนิพนธ์)
สมาชิกสมทบ
1 เล่ม
เล่มละ 7 วัน
3 บาท/เล่ม
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
1 เล่ม
เล่มละ 7 วัน
3 บาท/เล่ม
อาจารย์ ข้าราชการและพนักงาน
3 เล่ม
เล่มละ 7 วัน
3 บาท/เล่ม
นิสิต.ปริญญาตรี
3 เล่ม
เล่มละ 7 วัน
3 บาท/เล่ม
นิสิต.ปริญญาโท - เอก
5 เล่ม
เล่มละ 14 วัน
3 บาท/เล่ม
วารสารฉบับล่วงเวลา อาจารย์ ข้าราชการและพนักงาน
3 ฉบับ
ฉบับละ 3 วัน
3 บาท/ฉบับ
นิสิต.ปริญญาตรี - เอก
1 ฉบับ
ฉบับละ 3 วัน
3 บาท/ฉบับ
โสตทัศนวัสดุ สมาชิกทุกประเภท
5 ชิ้น
ชิ้นละ 7 วัน
3 บาท/ชิ้น
หนังสือสำรอง นิสิต.ปริญญาตรี - เอก
1 เล่ม
เล่มละ 1 วัน
3 บาท/เล่ม
 
  
  
   
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619