ผลการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ

  แจ้งผลการสั่งซื้อหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 2) 
ตามที่อาจารย์แต่ละสาขาวิชาได้เสนอแนะรายการหนังสือเพื่อสั่งซื้อเข้าห้องสมุด บัดนี้ สำนักหอสมุด ได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือตามรายการที่อาจารย์เสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

          [วิทยาเขตพัทลุง] : ผลการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ (ไฟล์แนบ)

  แจ้งผลการสั่งซื้อหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 1) 
ตามที่อาจารย์แต่ละสาขาวิชาได้เสนอแนะรายการหนังสือเพื่อสั่งซื้อเข้าห้องสมุด บัดนี้ สำนักหอสมุด ได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือตามรายการที่อาจารย์เสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

          [วิทยาเขตพัทลุง] : ผลการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา (ไฟล์แนบ)
                                     ผลการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (ไฟล์แนบ)

  แจ้งผลการจัดหาวารสาร สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ 2558 
          [วิทยาเขตพัทลุง] : วารสารภาษาไทย (updated 15 มกราคม 2558)
                                     วารสารภาษาต่างประเทศ (updated 15 มกราคม 2558)
          [วิทยาเขตสงขลา] : วารสารภาษาไทย (updated 9 มีนาคม 2558)
                                     วารสารภาษาต่างประเทศ (updated 9 มีนาคม 2558)
  แจ้งผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด ในปีงบประมาณ 2557
          [วิทยาเขตพัทลุง] : ผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด ในปีงบประมาณ 2557 (updated 2 ตุลาคม 2557)
 
  แจ้งกลับครั้งที่ 3/2556
ตามที่อาจารย์แต่ละสาขาวิชาได้เสนอแนะรายการหนังสือเพื่อสั่งซื้อเข้าห้องสมุด บัดนี้ สำนักหอสมุด ได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือตามรายการที่อาจารย์เสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

          [วิทยาเขตพัทลุง] : ผลการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด ครั้งที่ 3/2556 (updated 11 กันยายน 2557)
 
  แจ้งกลับครั้งที่ 2/2556
ตามที่อาจารย์แต่ละสาขาวิชาได้เสนอแนะรายการหนังสือเพื่อสั่งซื้อเข้าห้องสมุด บัดนี้ สำนักหอสมุด ได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือตามรายการที่อาจารย์เสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

          [วิทยาเขตพัทลุง] : ผลการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด ครั้งที่ 2/2556 (updated 18 มิถุนายน 2557)
 
  แจ้งกลับครั้งที่ 1/2556
ตามที่ ร้านหนังสือ ได้นำหนังสือและรายการหนังสือ (Catalog) มาแสดง เพื่อให้อาจารย์คัดเลือกสำหรับให้บริการในห้องสมุด เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 และเดือนมกราคม 2557 ที่ผ่านมา ตลอดจนรายการหนังสือที่อาจารย์ได้เสนอแนะเพิ่มเติมนั้น บัดนี้ สำนักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง ได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือตามรายชื่อที่อาจารย์คัดเลือกและเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการทางเทคนิคเพื่อให้บริการผู้ใช้ต่อไป

          [วิทยาเขตพัทลุง] : ผลการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด ครั้งที่ 1/2557 (updated 26 กุมภาพันธ์ 2557)
          [วิทยาเขตพัทลุง] : ผลการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด ครั้งที่ 1/2556 (updated 20 พฤษภาคม 2556)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619

(or press ESC or click the overlay)