องค์ความรู้จากการบริการวิชาการแก่สังคม 

            ปีการศึกษา 2556
                      องค์ความรู้ : บริการอย่างไร...ถูกใจผู้ใช้บริการ
                      องค์ความรู้ : การจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุด ระดับประถมศึกษา
                      องค์ความรู้ : การประยุกต์ใช้ IT กับงานห้องสมุด
 
            ปีการศึกษา 2555
                      องค์ความรู้ : การสืบค้นสารสนเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนจากแหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
                      องค์ความรู้ : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ & มาตราฐานสากล
                      องค์ความรู้ : การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ด้วยโปรแกรม FlipAlbum
                      รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ห้องสมุดโรงเรียน : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 14-15 สิงหาคม 2555
 
            ปีการศึกษา 2554
                      องค์ความรู้ : การสืบค้นสารสนเทศสำหรับผลงานวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619

(or press ESC or click the overlay)