รายชื่อวารสารแยกตามคณะวิชา
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (วารสารทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน)

             1. Environmental Entomology 
             2. Environmental Technology Pack Environmental Technology Reviess 
             3. International Journal of Food Science and Technology 
             4. Journal of Animal Science (including Supplement) 
             5. Journal of Food Protection 
             6. Journal of the Science of Food and Agriculture 
             7. Food Focus Thailand 
             8. เคหการเกษตร
             9. โคบาลแมกกาซีน
             10. เทคโนโลยีชาวบ้าน
             11. นิตยสารยางไทย
             12. นิตยสารโลกสุกร
             13. ไม้ดอกไม้ประดับ
             14. รักษ์เกษตร
             15. วารสารกีฎและสัตววิทยา
             16. วารสารเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
             17. วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ
             18. วารสารแก่นเกษตร
             19. วารสารยางพารา
             20. วารสารวิชาการข้าว
             21. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
             22. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรฯ
             23. วารสารเวชสารสัตวแพทย์
             24. วารสารเศรษกิจการเกษตร
             25. วารสารส่งเสริมการเกษตร
             26. วารสารสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย
             27. วารสารสัตวบาล
             28. วารสารสัตว์แพทย์
             29. วารสารสุขาภิบาลอาหาร
             30. สัตว์น้ำ
             31. สัตว์บก
             32. สัตว์เศรษฐกิจ
             33. อาหาร
 
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.