รายชื่อวารสารแยกตามคณะวิชา
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา (วารสารทางด้านวิทยาการสุขภาพและการกีฬา)

             1. American Journal of Sports Medicine Including Sport Health 
             2. Health : An Interdisciplinary Journal 
             3. Health Promotion International 
             4. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 
             5. Journal of Health Psychology 
             6. Journal of Health Research 
             7. Journal of Occupational and Environmental Hygiene 
             8. Journal of School Health 
             9. Health Today
             10. ชีวจิต
             11. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
             12. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
             13. วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่
             14. วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น
             15. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
             16. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
             17. วารสารศนย์อนามัยที่ 5
             18. วารสารศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
             19. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
             20. วารสารสงขลานครินทร์เวชสาร
             21. วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
             22. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
             23. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
             24. วารสารสุขภาพภาคประชาชน ภาคอีสาน
             25. วารสารสุขศึกษา
             26. วารสารสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
             27. วารสารสำนักงานสาธารณสุข สงขลา
             28. วารสารองค์การเภสัชกรรม
             29. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.