รายชื่อวารสารแยกตามคณะวิชา
คณะวิทยาศาสตร์ (วารสารทางด้านวิทยาศาสตร์)

             1. American Journal of Physics 
             2. American Mathematical Monthly 
             3. College Mathematics Journal 
             4. Journal for Research in Mathematics Education 
             5. Journal of Applied Biomechanics 
             6. Journal of Chemical Engineering of Japan 
             7. Journal of Solar Energy Engineering 
             8. Marine Biology Research 
             9. Mathematical Gazette 
             10. Mathematics Magazine 
             11. Mathematics Teacher  
             12. Science 
             13. Applied Environmental Research (วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม) 
             14. Science Asia
             15. Songklanakarin (SJST)
             16. Suranaree Journal of Science Technology
             17. Walailak Journal of Science and Technology
             18. Computer Today
             19. Micro Computer
             20. Science Illustrated
             21. รักษ์พลังงาน
             22. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
             23. วารสารคณิตศาสตร์
             24. วารสารโลกพลังงาน
             25. วารสารวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
             26. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
             27. วารสารวิจัย มข.
             28. วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
             29. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชานี
             30. วารสารวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
             31. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง
             32. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย
             33. วารสารอุตนิยมวิทยา
             34. วารสารอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
 
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.