รายชื่อวารสารแยกตามคณะวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์ (วารสารทางด้านพยาบาลศาสตร์)

             1. American Journal of Nursing 
             2. Archives of Psychiatric Nursing 
             3. Journal of Obstetrics Gynecologic & Neonatal Nursing 
             4. Journal of Pediatric Nursing 
             5. Public Health Nursing 
             6. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 
             7. รามาธิบดีพยาบาลสาร (Ramathibodi Nursing Research)
             8. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Journal of Nursing Science Chulalongkorn University)
             9. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
             10. วารสารการพยาบาลและการศึกษา
             11. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
             12. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Journal of Nuring Science)
             13. วารสารพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
             14. วารสารพยาบาลทหารบก
             15. วารสารพยาบาลสาธารณสุข
             16. วารสารพยาบาลสาร
             17. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
             18. วารสารสภาการพยาบาล (The Thai Journal of Nursing Council)
 
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.