รายชื่อวารสารแยกตามคณะวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์ (วารสารทางด้านพยาบาลศาสตร์)

             1. American Journal of Nursing
             2. Archives of Psychiatric Nursing
             3. Journal of Obstetrics Gynecologic & Neonatal Nursing
             4. Journal of Pediatric Nursing
             5. Public Health Nursing
             6. Pacific Rim International Journal of Nursing Research
             7. รามาธิบดีพยาบาลสาร (Ramathibodi Nursing Research)
             8. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Journal of Nursing Science Chulalongkorn University)
             9. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
             10. วารสารการพยาบาลและการศึกษา
             11. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
             12. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Journing of Nuring Science)
             13. วารสารพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
             14. วารสารพยาบาลทหารบก
             15. วารสารพยาบาลสาธารณสุข
             16. วารสารพยาบาลสาร
             17. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
             18. วารสารสภาการพยาบาล (The Thai Journal of Nursing Council)
 
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619